Algemene Voorwaarden webhostingdiensten DynSys/IO – versie 12 september 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van DynSys/IO, gevestigd te Gorinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 87507557 (hierna: “DynSys/IO”) ter zake van services en maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen DynSys/IO en haar wederpartij (hierna: “klant”, “de klant”, “klanten” of “opdrachtgever(s)”).

DEFINITIES

Uptime: de tijd waarin de services van DynSys/IO, waaronder uw website bereikbaar en toegankelijk zijn.

Downtime: de tijd waarin de services van DynSys/IO, waaronder uw website niet bereikbaar en ontoegankelijk zijn.

Services: alle diensten die DynSys/IO; mail, webhosting (Apache, MySQL) en DNS.

ARTIKEL 1. BESCHIKBAARHEID

1.1 DynSys/IO zal ten alle tijden proberen een zo hoog mogelijke uptime te garanderen, met een streven van 99,9% uptime op jaarbasis. Dit staat gelijk aan ongeveer 43 minuten en 49.7 seconden aan downtime per maand.

1.2 Omdat DynSys/IO gebruikt maakt van een dedicated server in een datacenter dat niet wordt beheerd door DynSys/IO zelf kan DynSys/IO geen aansprakelijkheid op zich nemen voor eventuele onverwachte downtime door een storing of onverwacht onderhoud bij de leverancier van de dedicated server. Dit wil ook zeggen dat er geen financiële compensatie kan worden aangevraagd als de downtime van een bepaalde maand langer is dan het streven of als er verlies is geleden ten gevolge van de onverwachte downtime.

1.3 DynSys/IO zal eventuele storingen zo snel mogelijk (laten) verhelpen.

1.4 Gepland onderhoud aan de dedicated server, zowel van de kant van DynSys/IO als van de kant van de leverancier van de dedicated server zal tijdig gecommuniceerd worden via de website van DynSys/IO op de pagina “Onderhoud en storingen”.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN AFNEMER

2.1 Het is klanten verboden om met gebruikmaking van de services de Nederlandse of andere op klanten of DynSys/IO van toepassing zijnde wet- of regelgeving te schenden of om inbreuk te maken op de rechten van anderen.

2.2 Klanten van DynSys/IO zullen in het bijzonder:

geen intellectuele eigendomsrechten schenden door content te plaatsen waarop copyright rust (e.g. foto’s, video’s en e-books);
geen strafbare en/of onrechtmatige content en/of gegevens verspreiden of acties uitvoeren, waaronder kinderporno, wraakporno, racistische uitingen, crimineel dataverkeer, verkoop van strafbare middelen zoals gestolen goederen en drugs, mensenhandel, promotie van terrorisme, promotie van zelfdoding en beledigende uitingen of het hotlinken en/of embedden naar hiervoor genoemde content;
geen pogingen doen tot het verschaffen van toegang tot computersystemen waarvoor hij niet gerechtigd of gemachtigd is (hacking);
op geen enkele manier trachten spamming uit te voeren; het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde of misleidende inhoud;
geen content plaatsen die kwaadaardige inhoud zoals spyware of virussen bevat.

ARTIKEL 3. BETALINGEN

3.1 Facturen verstuurd door DynSys/IO dienen binnen zeven dagen betaald te worden vanaf de dag dat het factuur is verstuurd naar de klant. Indien de klant verzuimt het factuur binnen de betalingstermijn te betalen wordt er een herinnering verstuurd die een retentie heeft van zeven dagen. Indien de klant de betaling ook na de herinnering verzuimt, heeft DynSys/IO het recht om de afgenomen services zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

ARTIKEL 4. OVERMACHT

4.1 Onder overmacht worden mede (maar niet uitsluitend) verstaan: storingen van publieke infrastructuur die normaliter voor DynSys/IO beschikbaar is, en waar de levering van de Diensten van afhankelijk is, maar waarover DynSys/IO geen feitelijke macht of contractuele nakomingsverbintenis kan uitoefenen, zoals de werking van de registers van IANA, RIPE of SIDN, en alle netwerken in het internet waar DynSys/IO geen contract mee heeft gesloten. Storingen in infrastructuur en/of services van DynSys/IO die zijn veroorzaakt door computercriminaliteit, bijvoorbeeld (D)DOS-aanvallen of al dan niet succesvolle pogingen om de netwerkbeveiliging of systeembeveiliging te omzeilen; tekortkomingen van leveranciers van DynSys/IO (zie ook artikel 1.2), die DynSys/IO niet kon voorzien en waar DynSys/IO diens leverancier niet voor aansprakelijk kan stellen, bijvoorbeeld doordat bij de betreffende leverancier (eveneens) sprake was van overmacht; Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan Klant het gebruik heeft voorgeschreven; overheidsmaatregelen; stakingen; oorlogen; terroristische aanslagen en binnenlandse onlusten.

ARTIKEL 5. DUUR EN OPZEGGING

5.1 De duur van een overeenkomst is een jaar, tenzij een service voor een andere periode is vastgelegd.

5.2 Een overeenkomst kan op elk gewenst moment opgezegd worden. Bij opzegging zal de service voor de tijd dat ervoor betaald is actief blijven en daarna beëindigd worden.

5.3 DynSys/IO mag een overeenkomst per direct schriftelijk opzeggen of beëindigen dan wel opschorten als ten minste één van de volgende bijzondere gronden van toepassing is:

De klant is in verzuim met betrekking tot een wettelijke verplichting;
Er is faillissement van de klant aangevraagd;

ARTIKEL 6. WIJZIGING VOORWAARDEN EN PRIJZEN

6.1 DynSys/IO behoudt zich het recht voor om op ieder moment de diensten, prijzen en deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De doorgevoerde wijzigingen zullen ook tellen voor de reeds gesloten overeenkomsten/contracten.